Digitálna vzdelávacia platforma

Ponúkne interaktívne učebné aktivity, ktoré študentov prevedú dejinami Košíc v rokoch 2. svetovej vojny. Na roky (1938) 1944 - 45 nahliadnu cez optiku rozličných druhov historických prameňov.

home hrad
zistite KTO

sa skrýva

v minulosti

home family
OBJAVTE
príbehy
budov
home miesta

Cieľom projektu podporeného EVZ Foundation je vytvorenie online vzdelávacej platformy, ktorá umožní učiteľom základných a stredných škôl učiť o príbehoch, spojených s odbojom proti národnému socializmu v Košiciach počas 2. svetovej vojny.

Využitím konkrétnych prameňov, získaných našimi bádateľmi v archívoch a ďalších verejných inštitúciách, ako aj zo súkromných zbierok, vytvoríme pomôcku pre učiteľov dejepisu, ktorá prepojí miestne dejiny regiónu s veľkými dejinami.

V roku 2024, kedy si pripomíname 80. výročie transportov košických židov aj obete nyilašského teroru, pripravujeme pre verejnosť: workshop, výstavu a viacjazyčnú odbornú publikáciu.

ZÁMER PROJEKTU

Spoznať odboj proti nacistickému a nacistami ovplyvnenému režimu v jeho komplexnosti

Formovať lokálnu pamäť na košické protinacistické hnutie

Prezentovať spoločnú históriu Slovákov, Maďarov, Židov, Rómov a ďalších miestnych obyvateľov

Zaujímajú nás jednotlivé motívy konania a samotný priebeh odporu. Niektorí z aktérov sa postavili proti režimu z existenčných, etnických alebo politických dôvodov. Iní chceli len ochrániť svojich susedov alebo priateľov pred genocídou. Projekt preto reflektuje aj osudy niektorých záchrancov Židov a Rómov, ktorí boli najviac ohrozenou etnickou komunitou v meste. V projekte chceme upriamiť pozornosť nielen na príbehy osobností, ale aj na budovy a miesta spojené s týmto obdobím v Košiciach. Spoznanie konkrétnych príbehov môže viesť k lepšiemu pochopeniu zložitosti súčasnej reality.

Rozprávaním a učením sa o vojnovom prenasledovaní a pomoci, môže verejnosť pochopiť, ako vznikali falošné správy, ako fungovali nenávistné prejavy, ale aj ako sa vytvárala ľudská spolupatričnosť v minulosti. To umožní nájsť paralely medzi minulosťou a súčasnosťou.

Aktuality

Metodológia nášho projektu vychádza z príkladu dobrej praxe v Českej republike, kde funguje projekt Historylab.cz. Využitím konkrétnych archívnych prameňov získaných našimi bádateľmi v archívoch a knižniciach v konkrétnych vzdelávacích aktivitách chceme pre učiteľov dejepisu vytvoriť digitálnu interaktívnu pomôcku, ktorá prepojí miestne dejiny nášho regiónu a Veľkú šestku konceptov historického myslenia.

V súlade s ústrednou témou projektu sa ako kľúčové oblasti po vzore testovania a overovania cvičení v českom prostredí javia:

 • Analýza príčin a dôsledkov, prostredníctvom ktorej študenti nadobúdajú vedomosť, že akékoľvek konanie jednotlivca v minulosti môže mať celý rad rôznych dôsledkov a že v tomto konaní zohráva úlohu aj prostredie.

  Zobraziť viac

  Oblasť zameraná na Kontinuitu a zmenu pomáha študentom nachádzať logiku v zložitých historických procesoch a má ukázať ako sa historické javy prelínajú od lokálnych až po nadnárodné štruktúry.

  Zobraziť viac

 • Tretiu kľúčovú oblasť tvorí koncept Historických perspektív. Má študentom objasniť, že súčasné perspektívy aktérov histórie možno pochopiť len po dôkladnom zvážení ich historického kontextu. Študentom tiež umožní lepšie porozumieť, prečo neexistuje len jeden nemenný výklad dejín.

  Zobraziť viac

  Posledná koncepcia, Vzťah k minulosti, odpovedá na elementárnu otázku - na čo vlastne história slúži. Pomáha študentom odpovedať na to, ako vďaka minulosti môžu lepšie pochopiť prítomnosť a zároveň si lepšie predstaviť svoju budúcnosť. Takto koncipované cvičenia a úlohy zabezpečia, aby si žiaci osvojili zručnosti potrebné pre základnú orientáciu v historickej kultúre.

  Zobraziť viac

Každá vzdelávacia aktivita predstaví jeden príbeh s využitím konkrétnych archívnych a dobových zdrojov. Prepojenie miestnych príbehov a možnosť interpretácie prameňov umožní učiteľom formovať historické myslenie a vedomie žiakov. Žiaci tak budú môcť odpovedať aj na otázky súvisiace s vývojom koncepcií historického myslenia na základe regionálnych súvislostí. Zároveň budú žiaci konfrontovaní s tréningom mäkkých zručností - kritického myslenia, rozhodovania, presviedčania a argumentácie.

PATRÍCIA FOGELOVÁ foto

PATRÍCIA FOGELOVÁ

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

VERONIKA SZEGHY—GAYER photo

VERONIKA SZEGHY—GAYER

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Katarína Lukáčová foto

Katarína Lukáčová

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ.

Miriama Filčáková foto

Miriama Filčáková

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ.

localhistory.ke@gmail.com

Logo entrum spolocenskych a psychologickych viedLogo EVZ Foundation Logo univerzita pavla jozefa safarika centrum celozivotneho vzdelavania a podpory projektovLogo verejná knižnica jána bocianaLogo dejepisny spolok

Digitálna vzdelávacia platforma je financovaná v rámci projektu EVZ Local History č. 32.5.7T00.0021.0.

Powered by KREADO.IO